Balloon-Simple-ArrowNon
Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu
Plaatsen, Steden, Dorpen, Buurtschappen en diversen in de provincie Friesland in alfabetische volgorde.


» Achlum (FR) » Akkerwoude (FR) » Akkrum (FR) » Akmarijp (FR) » Allerdsoog (FR) » Allingawier (FR) » Altenburg (FR) » Anjum (FR) » Appelscha (FR) » Arum (FR) » Augustinusga (FR) » Baard (FR) » Baburen (FR) » Baijum (FR) » Bakhuizen (FR) » Bakkeveen (FR) » Balk (FR) » Bantega (FR) » Beers (FR) » Beetgum (FR) » Beetgumermolen (FR) » Beets (FR) » Beetsterzwaag (FR) » Bergum (FR) » Bergumerdam (FR) » Berlikum (FR) » Birdaard (FR) » Blauwhuis (FR) » Blesse (FR) » Blija (FR) » Boijl (FR) » Boksum (FR) » Bolsward (FR) » Boornbergum (FR) » Boornzwaag (FR) » Bozum (FR) » Breezand (FR) » Britsum (FR) » Broek (FR) » Broeksterwoude (FR) » Buitenpost (FR) » Burgwerd (FR) » Burum (FR) » Dantumawoude (FR) » De Hoeve (FR) » Deersum (FR) » Deinum (FR) » Delfstrahuizen (FR) » Dijksterburen (FR) » Dokkum (FR) » Donkerbroek (FR) » Drachten (FR) » Driehoek (FR) » Driesum (FR) » Drogeham (FR) » Dronrijp (FR) » Dursum (FR) » Duurswoude (FR) » Easterein (FR) » Echtenerbrug (FR) » Edens (FR) » Ee (FR) » Eenum (FR) » Eernewoude (FR) » Eestrum (FR) » Eethen (FR) » Elsloo (FR) » Engwierum (FR) » Exmorra (FR) » Ferwert (FR) » Ferwoude (FR) » Finkum (FR) » Fochteloo (FR) » Follega (FR) » Folsgare (FR) » Franeker (FR) » Friens (FR) » Gaast (FR) » Gaasterland (FR) » Gaastmeer (FR) » Garijp (FR) » Gauw (FR) » Genum (FR) » Gerkesklooster (FR) » Giekerk (FR) » GoĆ«nga (FR) » GoĆ«ngahuizen (FR) » Goingarijp (FR) » Gorredijk (FR) » Goutum (FR) » Grouw (FR) » Hallum (FR) » Hanenburg (FR) » Hantum (FR) » Hantumhuizen (FR) » Hardegarijp (FR) » Harich (FR) » Harlingen (FR) » Hartwerd (FR) » Haskerhorne (FR) » Haulerwijk (FR) » Hauwert (FR) » Heeg (FR) » Heerenveen (FR) » Hemelum (FR) » Hempens (FR) » Hemrik (FR) » Herbayum (FR) » Hiaure (FR) » Hichtum (FR) » Hidaard (FR) » Hieslum (FR) » Hijlaard (FR) » Hijum (FR) » Hindeloopen (FR) » Hogebeintum (FR) » Holwerd (FR) » Hommerts (FR) » Hoogzand (FR) » Hoornsterzwaag (FR) » Huins (FR) » Huizum (FR) » Idsegahuizen (FR) » IJlst (FR) » IJsbrechtum (FR) » Indskenhuizen (FR) » Irnsum (FR) » Itens (FR) » Janum (FR) » Jellum (FR) » Jelsum (FR) » Jislum (FR) » Jorwert (FR) » Joure (FR) » Jouswier (FR) » Jubbega (FR) » Jukwerd (FR) » Jutrijp (FR) » Kilder (FR) » Kimswerd (FR) » Kollum (FR) » Kollumerpomp (FR) » Kollumerzwaag (FR) » Kornwerd (FR) » Kornwerderzand (FR) » Kortehemmen (FR) » Kortezwaag (FR) » Koudum (FR) » Kubaard (FR) » Langezwaag (FR) » Langweer (FR) » Leeuwarden (FR) » Lemmer (FR) » Lichtaard (FR) » Lioessens (FR) » Leons (FR) » Lippenhuizen (FR) » Lollum (FR) » Longerhouw (FR) » Lutkewierum (FR) » Luxwoude (FR) » Makkinga (FR) » Makkum (FR) » Mantgum (FR) » Marrum (FR) » Marsum (FR) » Menaldum (FR) » Metslawier (FR) » Midlum (FR) » Mildam (FR) » Minnertsga (FR) » Moddergat (FR) » Molenend (FR) » Molkwerum (FR) » Morra (FR) » Munnekeburen (FR) » Munnekezijl (FR) » Murmerwoude (FR) » Niawier (FR) » Nieuwebildtdijk (FR) » Nieuwehorne (FR) » Nij Beets (FR) » Nijega (FR) » Nijemirdum (FR) » Nijetrijne (FR) » Nijholtpa (FR) » Nijkerk (FR) » Nijland (FR) » Noordbergum (FR) » Noordwolde (FR) » Obergum (FR) » Oenkerk (FR) » Offingawier (FR) » Oldeberkoop (FR) » Oldeboorn (FR) » Oldeholtpade (FR) » Olterterp (FR) » Oosterbierum (FR) » Oosterend (FR) » Oosterlittens (FR) » Oostermeer (FR) » Oosternijkerk (FR) » Oosterwierum (FR) » Oosterwolde (FR) » Oosterzee (FR) » Oosthem (FR) » Oostmahorn (FR) » Oostrum (FR) » Opeinde (FR) » Oppenhuizen (FR) » Oranjewoud (FR) » Oude Bildtzijl (FR) » Oude Leije (FR) » Oudega (FR) » Oudehaske (FR) » Oudehorne (FR) » Oudemirdum (FR) » Oudeschoot (FR) » Oudkerk (FR) » Ouwster-Nijega (FR) » Ouwsterhaule (FR) » Paesens (FR) » Parrega (FR) » Peperga (FR) » Piaam (FR) » Pietersbierum (FR) » Pingjum (FR) » Poppingawier (FR) » Rauwerd (FR) » Reitsum (FR) » Ried (FR) » Rijperkerk (FR) » Rijs (FR) » Rinsumageest (FR) » Roodhuis (FR) » Roodkerk (FR) » Roordahuizum (FR) » Rotstergaast (FR) » Rotsterhaule (FR) » Ruigehuizen (FR) » Schalsum (FR) » Scharnegoutum (FR) » Scharsterbrug (FR) » Scherpenzeel (FR) » Schettens (FR) » Schierstins (FR) » Schingen (FR) » Schraard (FR) » Schrans (FR) » Sexbierum (FR) » Siegerswoude (FR) » Sijbrandaburen (FR) » Sint Annaparochie (FR) » Sint Jacobiparochie (FR) » Sintjohannesga (FR) » Sint Nicolaasga (FR) » Slijkerbrug (FR) » Sloten (FR) » Sneek (FR) » Sondel (FR) » Spannum (FR) » Stavoren (FR) » Steggerda (FR) » Stiens (FR) » Suameer (FR) » Suawoude (FR) » Surhuisterveen (FR) » Surhuizum (FR) » Swichum (FR) » Terband (FR) » Terhorne (FR) » Ternaard (FR) » Teroele (FR) » Terwispel (FR) » Terzool (FR) » Tietjerk (FR) » Tietjerksteradeel (FR) » Tijnje (FR) » Tjalleberd (FR) » Tjerkgaast (FR) » Tjerkwerd (FR) » Twijzel (FR) » Twijzelerheide (FR) » Tzum (FR) » Tzummarum (FR) » Uitwellingerga (FR) » Ureterp (FR) » Veenhoop (FR) » Veenklooster (FR) » Veenwouden (FR) » Vegelingsoord (FR) » Vrouwbuurtstermolen (FR) » Vrouwenparochie (FR) » Waaxens (FR) » Wanswerd (FR) » Warfstermolen (FR) » Warga (FR) » Warniahuizen (FR) » Warns (FR) » Wartena (FR) » Waskemeer (FR) » Weidum (FR) » Welsrijp (FR) » Wester (FR) » Westergeest (FR) » Westermeer (FR) » Westernijkerk (FR) » Westerwijtwerd (FR) » Westhem (FR) » Wetzens (FR) » Wier (FR) » Wierum (FR) » Wieuwerd (FR) » Wijckel (FR) » Wijnaldum (FR) » Wijnjeterp (FR) » Wirdum (FR) » Witmarsum (FR) » Wolvega (FR) » Wommels (FR) » Wons (FR) » Workum (FR) » Woudsend (FR) » Wouterswoude (FR) » Wyns (FR) » Wytgaard (FR) » Zandbulten (FR) » Zurich (FR) » Zwaagwesteinde (FR) » Zwagerveen (FR) » Zwartewegsend (FR) » Zweins (FR) » Friesland Algemeen (FR)

Online prachtige oude ansichtkaarten bestellen doet u eenvoudig, veilig en snel bij goltbeeck.eu


Laatst bekeken producten